Reklamacje i zwroty

 

Zwrot Towaru

1.Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu(10) dni.

2.W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3.Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

4.Informacja dot. zwrotu świadczeń:

a) Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z ewentualnymi poniesionymi kosztami dostawy towaru do konsumenta na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)

b) Konsument natomiast może dokonać zwrotu na wskazany w wzorze odstąpienia od umowy adres;

c) Konsument, który odstępuje od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

d) Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a)Świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej,

b) Dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) Umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) Świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) Świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) Dostarczania prasy,

g) Usług w zakresie gier hazardowych

Reklamacja

1.Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego  z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności towaru z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2.Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:Trzy Słowa Krzysztof Wójcik ul. Drewnowska 77, 91-008 Łódź

3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@trzyslowa.pl. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc..

5.Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

7. W przypadku towarów objętych gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Wzór odstąpienia od umowy. ZAŁĄCZNIK

…………………………………

…………………………………

………………………………..

Dane Sprzedawcy

Krzysztof Wójcik Trzy Słowa

ul. Drewnowska 77

91-008 Łódź

Ja / My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od Umowy Sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*) :

……………………………………………………………………………………………………………………

Data zamówienia: (*)

Data odbioru towaru: (*)

Imię i nazwisko / Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Telefon kontaktowy:

Proszę dokonać zwrotu na niniejszy numer rachunku bankowego / w następujący sposób (*)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Miejscowość, Data: (*) – Niepotrzebne skreślić.